Tildelingar frå Regionalt forskingsfond Midt-Noreg

Tildelingar frå Regionalt forskingsfond Midt-Noreg

Regionalt forskingsfond støtta 14 prosjekt i fylket

Møre og Romsdal er saman med Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ein del av «Regionalt forskningsfond Midt-Noreg». Fondet lyser ut forskingsmidlar til næringsliv og offentleg sektor. I 2015 gav fondet støtte til 33 prosjekt på til saman 33,4 millionar kroner. 14 av desse var i hovudsak knytte til aktørar i Møre og Romsdal. I 2015 gikk 32 prosent av dei tildelte midla til Møre og Romsdal, mot 45 prosent i 2014.