Auke i tilskota til kulturprosjekt

Auke i tilskota til kulturprosjekt

I 2014 løyvde fylkeskommunen nærare 600 drifts- og prosjekttilskot til store og små aktørar i kulturlivet i Møre og Romsdal. Storleiken på tilskota varierte, frå 3 000 kroner til fleire millionar kroner.
Av i alt 154,6 millionar kroner som vart fordelt i 2014, var nærare 75 millionar fylkeskommunale midlar. Midlane elles, om lag 80 millionar kroner, vart i hovudsak løyvd gjennom spelemiddelordninga eller frå ulike postar i statsbudsjettet.

Hovuddelen av dei fylkeskommunale midlane går til driftstilskot. 60 millionar kroner vart gitt som driftstilskot til regionale og fylkesdekkande kulturinstitusjonar og organisasjonar i 2014. Av desse vart 31 millionar kroner gitt i driftstilskot til regionsmusea, Operaen, Teatret vårt og Moldejazz. Driftstilskota til desse seks institusjonane blir gitt etter avtale med staten og vertskommune/kommunar. Som ein følgje av avtalen, fekk institusjonane 77 millionar over statsbudsjettet til drift i 2014. Desse ble direkte utbetalt til institusjonane.

I alt 94,6 millionar kroner vart brukt til prosjekttilskot i 2014. Dette er ein auke på 12,5 millionar frå året før. Per 01.09.15 ligg det an til ei fordeling av prosjekttilskot på til saman 103,5 millionar kroner i heile 2015.
Den største tilskotsordninga kulturavdelinga forvaltar, er den spelemiddelfinansierte ordninga «Tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet». Totalt 60,3 millionar kroner vart fordelt i 2014. Tildelingane innan denne ordninga har auka jamt dei siste åra.

I tillegg til drifts- og prosjekttilskot omtala tidlegare, vart 9 millionar kroner brukt til fylkeskommunale kulturtenester i 2014. Av desse nærare 5 millionar kroner til Møremusikarordninga, som gir subsidierte musikartenester til kulturlivet.

Fylkeskommunale driftstilskot til kulturinstitusjonar og ­organisasjonar, etter kategori og år

Last ned

Statstilskot etter avtale med fylkeskommune og kommune

Last ned

Prosjekttilskot etter ordning, inkludert diponerte, men ikkje fordelte ordningar per 01.09.15

Last ned

Prosjekttilskot etter region 2013-2015 – fordelte ­tilskot per 01.08.15

Last ned