Uføre/Sjukefråvær

Uføre/Sjukefråvær

Flest kvinner uføretrygda

Per juli 2015 var det 14 467 uføre personar i Møre og Romsdal, ein auke på 2,4 prosent samanlikna med same månad i fjor. Landet hadde ein auke på 0,8 prosent, til 311 964 personar. Om lag 60 prosent av dei uføretrygda er kvinner.
Færre med nedsett arbeidsevne

Det er 9 888 personar med nedsett arbeidsevne i Møre og Romsdal per 1. juli 2015. Dette er ein nedgang på 196 mot same månad i fjor og ei endring på -1,9 prosent. For landet var det ein auke på 0,1 prosent - til 205 648. Personar med nedsett arbeidsevne omfattar personar som på grunn av sjukdom, skade eller andre hindringar har behov for oppfølging frå NAV.

Sjukefråvær

Legemeldt sjukefråvær i Møre og Romsdal var 5,4 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2014, det same som i 4. kvartal i 2013. Menn hadde eit sjukefråvær på 3,9 prosent og kvinner 7,4 prosent. Høgast sjukefråvær er det i kommunane Nesset, Vanylven og Ørsta, alle over 6,0 prosent. Lågast er det i Haram og Ulstein, som har under 4,5 prosent sjukefråvær.

Landet har også same sjukefråværsprosenten i 4. kvartal 2014 som året før, med ein fråværsprosent på 5,4 prosent. 4,0 prosent for menn og 7,1 prosent for kvinner. Sjukefråværet gikk ned i fleire fylke og størst nedgang hadde Buskerud og Oppland, med 1,6 prosent. Deretter følgjer Oslo med 1,5 prosent. Det legemeldte fråværet er framleis lågast i Rogaland (4,5) og Oslo (4,6). Det høgaste sjukefråværet finn ein i Finnmark (6,9) og i Østfold (6,6).

Tal uføre personar per juli 2015 og sjukefråvær 4 kv. 2014 i kommunane i Møre og Romsdal og fylket

Last ned

Tal uføre personar Møre og Romsdal og landet per juli 2014 og 2015

Last ned

Tal personar med nedsett arbeidsevne, Møre og Romsdal og landet per juli 2014 og 2015

Last ned

Legemeldt sjukefråvær 2014

Last ned