To av fem kvinner arbeider deltid

To av fem kvinner arbeider deltid

I 2013 var det 70 455 sysselsette menn og 60 006 sysselsette kvinner i Møre og Romsdal. Dette er 397 fleire menn og 416 fleire kvinner enn året før, ein auke på høvesvis 0,6 og 0,7 prosent. På landsbasis var det også ein auke i talet på sysselsette førre året. Her auka talet med 1,2 prosent for menn og 1,1 prosent for kvinner.

Samanlikna med landet er sysselsettinga for begge kjønn og i alle aldersgrupper relativt større i Møre og Romsdal. Av befolkninga i fylket mellom 15 og 74 år er 70,3 prosent sysselsette. Det tilsvarande talet for Noreg er 68,6 prosent. Av kvinner i fylket er 66,7 prosent sysselsette, og blant menn er 73,7 prosent sysselsette. Den høgaste sysselsettingsprosenten i Møre og Romsdal finn vi blant menn mellom 40 og 54 år, her er 89 prosent sysselsette. Talet for kvinner i same aldersgruppe er 84 prosent.

Gjennomsnittsalderen blant dei sysselsette i Møre og Romsdal i 2013 var på 42,5 år. For menn var gjennomsnittsalderen 42,8 år og for kvinner 42,1 år. Dette er høgare enn snittet for landet, som er 41,8 år. I Møre og Romsdal, som i alle dei andre fylka i landet, har gjennomsnittsalderen for sysselsette auka i løpet av dei siste 5 åra.

Blant dei sysselsette kvinnene i Møre og Romsdal var det 41 prosent som arbeidde deltid. Det vil seie at meir enn to av fem kvinner arbeidde mindre enn 30 timar per veke. Dette er ein litt høgare del enn i landet sett under eitt, der 38 prosent av kvinnene arbeidde deltid. Blant menn i Møre og Romsdal var det 15 prosent som arbeidde deltid, og tilsvarande tal for landet var 17 prosent.

Av kommunane i fylket er det størst relativ del kvinner på deltid i Vanylven, Nesset, Midsund og Norddal. I desse kommunane arbeider over halvparten av dei sysselsette kvinnene deltid. Molde har flest kvinner som arbeider heiltid, her arbeider 66 prosent av dei sysselsette kvinnene 30 timar eller meir i veka.

Sysselsette 15-74 åri prosent av befolkninga, 2013

Last ned

Gjennomsnittsalder for sysselsette etter kjønn

Last ned

Sysselsette kvinner etter avtalt arbeidstid 2013

Last ned