Svakare inntektsutvikling enn landsgjennomsnittet

Svakare inntektsutvikling enn landsgjennomsnittet

I 2012 var gjennomsnittleg bruttoinntekt for personar 17 år og eldre i Møre og Romsdal 459 500 kroner for menn og 292 300 kroner for kvinner. Det inneber ein auke på 12 800 kroner for menn og 12 400 kroner for kvinner frå året før. Til samanlikning auka den gjennomsnittlege bruttoinntekta på landsbasis med 17 200 kroner for menn og 13 200 kroner for kvinner. Dette gjer at forskjellen mellom kvinner og menn si inntekt går meir ned i Møre og Romsdal enn på landsbasis. 

Trass i dette er det framleis stor forskjell på menn og kvinner si inntekt i Møre og Romsdal. 167 200 kroner skil bruttoinntekta til menn frå bruttoinntekta til kvinner. Kvinner har med det 63,6 prosent av inntekta til menn i Møre og Romsdal. Tilsvarande del nasjonalt er 66,5 prosent.

Den kommunen i Møre og Romsdal der forskjellen mellom menn og kvinner si inntekt er minst er Stordal, der har kvinnene 76,6 prosent av inntekta til menn. Også i kommunane Norddal, Stranda, Molde og Rindal utgjer gjennomsnittleg bruttoinntekt for kvinner over 70 prosent av nivået til menn. I 2012 er det i Sandøy kommune at forskjellen i inntekt mellom kjønna er størst. Her tente kvinnene under 50 prosent av det mennene tente. I Herøy har forskjellen vorte mindre enn i 2011, og kvinner ligg no på 50,3 prosent av inntektsnivået til menn.

Sandøy er samstundes den kommunen der samla gjennomsnittleg bruttoinntekt for menn og kvinner er høgast i fylket, med 421 300 kroner. Deretter er det i kommunane Ulstein, Herøy, Ålesund og Molde at vi finn den høgaste samla bruttoinntekta. I desse kommunane er gjennomsnittleg bruttoinntekt for begge kjønn samla over landsgjennomsnittet.

Ser vi på kvinner si gjennomsnittlege bruttoinntekt, er denne høgast i Molde, med 324 600 kroner, og i Ålesund, med 311 200 kroner. Det er berre Molde som ligg over landsgjennomsnittet. Lågast i fylket er Sande, med ei gjennomsnittleg bruttoinntekt for kvinner på 255 700 kroner og Smøla med 263 700 kroner.

Samanliknar vi Møre og Romsdal med resten av landet, finn vi at gjennomsnittleg bruttoinntekt for menn i Møre og Romsdal er 7. best i landet (av 19), medan kvinner si gjennomsnittlege bruttoinntekt kjem på 12. plass på den fylkesvise rangeringa. Det er i Rogaland, Akershus og Oslo vi finn dei høgaste inntektene. Lågast inntekt har innbyggjarane i Oppland, Hedmark og Nord-Trøndelag.
Møre og Romsdal er framleis 3. dårlegast av fylka når det gjeld kvinner si inntekt i forhold til menn si inntekt. Her kjem Finnmark øvst, der utgjer kvinner si gjennomsnittlege bruttoinntekt 79,0 prosent av inntekta til menn.

Gjennomsnittleg bruttoinntekt i Møre og Romsdal samla for kvinner og menn utgjer 96,2 prosent av landsgjennomsnittet i 2012. Med unntak av ein nedgang frå 1999 til 2004, har Møre og Romsdal dei siste 20 åra gradvis komme nærare landsgjennomsnittet. I 1993 utgjorde gjennomsnittleg bruttoinntekt i Møre og Romsdal 91, 6 prosent av landsgjennomsnittet og i 2011 var dette auka til 96,8 prosent. I 2012 ser vi at denne utviklinga har snudd, og vi er lengre unna landsgjennomsnittet i 2012 enn i 2011. Det er menn sine inntekter som utgjer nedgangen, kvinner si inntekt har faktisk styrkt seg bitte litt i forhold til landsgjennomsnittet frå 2011. 

Medianinntekt er eit anna mål på inntektsnivået i ein kommune enn gjennomsnittleg bruttoinntekt. Medianinntekta er den inntekta der det er like mange som har høgare inntekt som det er personar med lågare inntekt. Medianinntekta er nok meir dekkande for kva som er vanleg inntekt i kommunen enn eit gjennomsnitt, sidan eit gjennomsnitt vil bli påverka av at nokre få har usedvanleg høg inntekt.
Høgast medianinntekt finn vi i kommunane Molde, Skodje, Ålesund, Sykkylven og Ulstein. Her var medianinntekta over landsgjennomsnittet i 2012.  Lågast medianinntekt har innbyggarane i Stordal, Tingvoll og Smøla.

Hovudpostar frå likninga for busette personar 17 år og eldre i 2012

Last ned

Hovudpostar frå likninga for busette personar 17 år og eldre i 2012

Last ned

Gjennomsnittleg inntekt i Møre og Romsdal i prosent av landsgjennomsnitt, 1993-2012

Last ned