Lågare vekst i bustadprisar i Møre og Romsdal enn nasjonalt

Lågare vekst i bustadprisar i Møre og Romsdal enn nasjonalt

I 2013 opplevde Møre og Romsdal framleis auke i tal omsette bustadar, samla kjøpesum og gjennomsnittleg kjøpesum. Prisutviklinga i bustadmarknaden heng saman med både rentenivå, inflasjon og utviklinga i personinntektene. Bustadeigedom omfattar einebustader, tomannsbustader, rekke- og kjedehus, samt blokker. Omsetnadene i statistikken er omsetnader med heimelsoverføring av grunn (tomt).

Ser vi på bustadomsetninga i fylket i eit treårsperspektiv, finn vi at det var 241 fleire omsetningar i 2013 enn i 2011. Det er ein auke på 5,6 prosent. Til samanlikning låg veksten i bustadomsetningar på landsbasis i same tidsperiode på 4,5 prosent. 

Ser vi nærare på kommunane i Møre og Romsdal, finn vi den største veksten i Ulstein, som hadde 117 fleire bustadsal i 2013 enn i 2011. Vestnes, Giske og Ålesund hadde høvesvis 57, 54 og 46 fleire bustadsal i same tidsperiode. Den største nedgangen finn vi i Volda, som hadde 43 færre bustadsal i 2013 enn i 2011. Herøy, Midsund og Molde opplevde alle ein nedgang på over 20 færre bustadsal i same periode.

Samla kjøpesum for alle bustadomsetningane i Møre og Romsdal låg på over 10,3 milliardar kroner i 2013. I 2012 låg den samla kjøpesummen i fylket nærare 9,8 milliardar kroner, og har dermed auka med 5,5 prosent. Den gjennomsnittlege kjøpesummen for ein bustad i Møre og Romsdal, altså den gjennomsnittlege prisen på ei omsetning med heimelsoverføring, auka frå 2012 til 2013 med 78 991 kroner, eller 3,6 prosent. For landet auka den gjennomsnittlege kjøpesummen på same tid med 202 970 kroner, eller 7,1 prosent.

Den gjennomsnittlege kjøpesummen for ein bustad i fylket i 2013 var 2 287 918 kroner, mens den på landsbasis var 3 051 815 kroner. På nasjonalt nivå var veksten i gjennomsnittleg kjøpesum 7,1 prosent frå 2012 til 2013.

Tal bustadsal, samla kjøpesum og gjennomsnittleg kjøpesum per omsetning. Kommunevis, samla for fylket og landet.

Last ned