Fleire arbeidsledige

Fleire arbeidsledige

I august i år var det 3 241 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det svarar til 2,4 prosent av arbeidsstokken, og er ein auke i arbeidsløysa på 0,2 prosentpoeng frå same månad i fjor.
Det er eín kommune i Møre og Romsdal som skil seg ut med klart høgare arbeidsløyseprosent enn resten av fylket, og det er Stordal. Der hadde delen arbeidsledige komme opp i 4,9 prosent i august. Deretter følgjer Kristiansund, med ei arbeidsløyse på 3,5 prosent. Også i Hareid og Fræna er delen arbeidsledige komme opp i 3,0 og 3,2 prosent. Minst var arbeidsløysa i Rindal, med under ein prosent.

I landet er det 78 927 heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ein auke på 7,4 prosent samanlikna med same periode i fjor.

Samanlikna med august 2013 er det Stordal kommune som har hatt den største relative auken i arbeidsløysa, med 1,5 prosentpoeng. I personar utgjer dette ein auke frå 18 til 26 personar. Kristiansund har på same året hatt ein auke på 0,6 prosentpoeng, og dette inneber at kommunen har fått 84 fleire arbeidsledige.

I august 2014 var 1 555 kvinner og 1 686 menn utan arbeid i fylket. Arbeidsløysa i Møre og Romsdal er likevel større blant kvinner enn menn målt i del av arbeidsstokken. I august 2014 var den 2,5 prosent for kvinner og 2,3 prosent for menn. For begge kjønn er auken i arbeidslause frå august 2013 til august 2014 på 0,2 prosentpoeng, som svarar til 114 menn og 83 kvinner.

Ser vi på arbeidsløysa i eit femårsperspektiv, så finn vi at Møre og Romsdal i heile perioden har hatt 0,5 prosentpoeng lågare arbeidsløyse enn landet totalt. Arbeidsløysa både i Møre og Romsdal og i landet er omtrent på same nivå i 2013 som i 2009, men med ein oppgang i 2010 og ein nedgang i 2012 imellom.

Registrert arbeidsledige i % av arbeidsstyrken august 2013 og 2014. Møre og Romsdal

Last ned

Gjennomsnittleg arbeidsløyse per år 2009-2013. Møre og Romsdal og landet

Last ned

Registrert arbeidsledige i % av arbeidsstyrken august 2013 og august 2014 etter kommune

Last ned