Stadig fleire barn i barnehage

Stadig fleire barn i barnehage


I 2012 auka talet på barn som går i barnehage, samtidig som talet på barnehagar gikk ned. Dette er den same utviklinga som i 2011. I Møre og Romsdal var det 313 fleire barn som gikk i barnehage i 2012 enn i 2011. På landsbasis er tendensen den same.

Barna har meir tid i barnehagane. Talet på barn som har avtalt opphaldstid per veke på 33 timar aukar, medan talet på barn med avtalt opphaldstid på 32 timar eller mindre går ned. Over ein tiårs periode har delen barn med avtalt opphaldstid på 33 timar per veke auka med 36,5 prosentpoeng, frå 56,1 prosent i 2002 til 92,6 prosent i 2012. Delen barn med avtalt opphaldstid på 32 timar eller mindre har samstundes hatt ein nedgang på 36,5 prosentpoeng over same tidsperiode, frå 43,9 prosent i 2002 til 7,4 prosent i 2012.

Møre og Romsdal har høgare grad av barnehagedekning for barn mellom 1 og 5 år enn landet elles, høvesvis 92,5 og 90,1. Dette er ei svak auke samanlikna med 2011, da Møre og Romsdal hadde ein dekningsgrad på 92,2 prosent. Den lågaste graden av barnehagedekning finn vi i Halsa kommune med 80,6 prosent, medan den høgste dekningsgraden finst i Gjemnes kommune, med 102,4 prosent.
Talet på tilsette i barnehagane fortset å auke, trass i at det er blitt færre barnehagar. I Møre og Romsdal har talet på tilsette auka med 111 personar frå 2011 til 2012. Medan talet på tilsette med førskulelærarutdanning gjekk ned i 2011, auka det i 2012 frå 1289 til 1355 tilsette. Denne tendensen kan vi også sjå på nasjonalt nivå.

Tal barnehagar og tal barn med plass, og tal tilsette i barnehagar etter kommune, fylke og landet 2012

Last ned