Høgskular i eige fylke framleis mest populære

Høgskular i eige fylke framleis mest populære

I 2012 var det totalt 6 952 registrerte studentar, ein auke på 10 prosent frå 2011. Alle tre høgskulane i fylket har hatt ein vekst i talet på registrerte studentar i 2012, men sterkast var auken for Høgskolen i Molde med 17,6 prosent frå 2011.

I 2013 fekk høgskulane i fylket 3 218 søknadar. Dette er ein nedgang på 5,5 prosent frå året før. Søkjartala frå 2013 viser ein nedgang for Høgskulen i Volda på 18 prosent. Høgskolen i Ålesund ligg omtrent på same søkjartal som i 2012, medan Høgskolen i Molde har hatt ein vekst på 8,3 prosent.

Som i 2012 kan vi sjå ein nedgang i talet på søkjarar frå Møre og Romsdal til fylke med universitet, som Sør-Trøndelag, Hordaland og Oslo. Samstundes aukar talet på søkjarar frå Møre og Romsdal til utdanningsinstitusjonar i mindre byar. Akershus har til dømes oppnådd ein vekst i søkjartal på 20,4 prosent frå 2012 til 2013. Nord-Trøndelag ligg tett etter med ein oppgang på 19,8 prosent. Hedmark fylke har også utmerka seg med ein vekst på 14,1 prosent.

Publikasjonspoenga ved høgskulane aukar

Talet på publikasjonspoeng indikerer graden av vitskapeleg produksjon på høgskular og universitet. Sett under eitt var publikasjonspoenga ved høgskulane i fylket i 2012, 1,7 prosent færre enn i 2011. Utviklinga frå 2011 til 2012 viser ein auke i produksjonspoenga ved høgskulane i Ålesund og Molde, og ein nedgang ved Høgskulen i Volda. Samstundes er det Høgskulen i Volda som produserer mest, med 90 publikasjonspoeng for 2012. Høgskolen i Molde oppnådde 75 publikasjonspoeng i 2012, medan Høgskolen i Ålesund hadde ein vitskapeleg produksjon på 31 poeng.

Søkjarar til høgare utdanning frå Møre og Romsdal etter mottakar fylke og år

Last ned

Registrerte studentar, tilsette, publikasjonspoeng og søkjartal ved høgskulane i Møre og Romsdal

Last ned