Fleire elevar går direkte frå grunnskule til vidaregåande opplæring

Fleire elevar går direkte frå grunnskule til vidaregåande opplæring

Frå 2011 til 2012 har det vore ein liten auke i talet på elevar som går direkte frå grunnskule til vidaregåande opplæring, frå 97,8 prosent i 2011 til 98,1 prosent i 2012. Denne tendensen har vore stabil sidan 2006. Tendensen for Møre og Romsdal er at relativt fleire av elevane i grunnskulen starta på vidaregåande opplæring etter fullført grunnskule enn i landet elles.

Overgong frå grunnskule til vidaregåande opplæring (prosent)

Last ned