Landets største ferjefylke

Landets største ferjefylke

Det er ferjesamband i 12 av landets fylke, og sett under eitt var totaltrafikken på ferjene om lag 19,2 millionar køyretøy (her inkludert førar) og 20 millionar passasjerar. Samanliknar vi fylka sin totaltrafikk, kan vi sjå at Møre og Romsdal er det største ferjefylket, både i tal køyretøy og passasjerar. Med om lag 6,3 millionar frakta køyretøy og nærare 6 millionar passasjerar utgjorde trafikken her 33 prosent av alle køyretøy frakta med ferje og 30 prosent av alle passasjerane. Samanlikna med 2011 var det i 2012 ein svak auke både i talet på frakta køyretøy og passasjerar, med høvesvis 2,9 og 1,9 prosent.

Det var òg ein svak auke i talet på attståande bilar på om lag 1 prosent, frå 432 287 bilar i 2011 til 436 400 bilar i 2012. Ein gjennomsnittleg ferjetur i Møre og Romsdal fraktar 14,4 køyretøy og 13,7 passasjerar.

Total ferjetrafikk målt i sum køyretøy og tal passasjerar 2012 etter fylke

Last ned