Tettstadene veks stadig raskare

Tettstadene veks stadig raskare

Folk vel i stadig aukande grad å bu i tettstader. Frå 1992 til 2012 auka delen av befolkninga i fylket som budde i tettstader med 10 prosentpoeng til 69 prosent. På landsplan budde 79 prosent av befolkninga i tettstader i 2012, men her dreg Oslo og andre større byar gjennomsnittet oppover.

I 2012 budde det 9 prosent fleire personar i tettstader enn i 2002. Pressområde som Oslo, Akershus og Rogaland har hatt ein tettstadsvekst i folketal på over 18 prosent, medan Møre og Romsdal ligg på nivå med Hedmark, Oppland og Nord-Trøndelag. Lågast vekst har det vore i Finnmark med 2,4 prosent i same periode.

Det er to forhold som påverkar tettstadsveksten. Det viktig-aste bidraget er at eksisterande tettstader veks, både i folketal og utstrekning. Det andre er at talet på tettstader veks ettersom stadig fleire busetnader oppfyller krava i tettstadsdefinisjonen.

Frå 2011 til 2012 hadde fylket ein folketalsvekst på 1,1 prosent. Folketalet i tettstadene auka med 1,2 prosent, medan folketalet i spreiddbygde strøk auka med 0,8 prosent. Folketalsveksten fordelte seg med om lag 75 prosent i tettstadene og 25 prosent i spreiddbygde strøk. Ettersom delen som bur i tettstader berre er 69 prosent, vil denne utviklinga føre til at tettstadene veks stadig raskare.

I 2002 var det eit lite kvinneoverskot i tettstadene og eit om lag like stort kvinneunderskot i spreiddbygde område. I 2012 er det tilnærma kjønnsbalanse i tettstadene, medan kvinneunderskotet har blitt større i spreiddbygde område. Det store kvinneunderskotet i fylket i aldersgruppa 20-39 år vil forsterke desse tendensane i åra framover.

Tal personar i Møre og Romsdal etter tett- og spreidd busetting. 1992 - 2012

Last ned

Busette og areal i tettstadar, i Møre og Romsdal etter størrelsesgruppe 2012

Last ned

Innbyggarar per km2 etter størrelsen på tettstaden. Møre og Romsdal

Last ned

Busette i tett- / spreiddbygd strøk etter kjønn 1992 og 2012

Last ned

Relativ endring i tal busette i tettstadar, siste 10 året, fylkesvis

Last ned