1 949 nye føretak

1 949 nye føretak

I 2012 vart det registrert 1 949 nye føretak i Møre og Romsdal. Dette er ein auke på 205 nyetableringar frå året før, eller 11,8 prosent. Dette er ein noko sterkare auke enn i landet elles, der talet på nyetableringar gjekk opp med 9,1 prosent frå 2011 til 2012. Flest føretak vart etablert innan omsetning og drift av fast eigedom, bygg- og anlegg, helsetenester og detaljhandel.

830 eller 42,6 prosent av dei nye føretaka vart etablerte i Ålesund, Molde og Kristiansund. Over halvparten (421) vart etablerte i Ålesund.

I 9 av 10 nyetablerte føretak var det ingen tilsette, medan 236 føretak hadde til saman 808 tilsette. Det er nærare 40 føretak og 200 fleire tilsette i 2012 enn i 2011.

Etableringsgrad er eit mål som vert nytta for å samanlikne etableringsaktiviteten i ulike område. Etableringsgraden er talet på nyregistrerte føretak i forhold til eksisterande føretak. I 2012 var etableringsgraden i Møre og Romsdal 11,2. Det er noko sterkare enn 2011, då etableringsgraden var 10,1. I Noreg var etableringsgraden 13,7 i 2012.

Blant kommunane i Møre og Romsdal var etableringsgraden høgast i Ørskog og lågast i Eide. 14 kommunar hadde ein etableringsgrad lik eller større enn den gjennomsnittlege etableringsgraden i fylket, medan fem kommunar hadde ein etableringsgrad lik eller høgare enn den nasjonale på 13,7 prosent.

Nye føretak har høg overlevingsgrad i Møre og Romsdal. Av om lag 1 700 etablerte føretak i 2005 var nærare 570, eller 33 prosent, framleis i drift etter fem år. For landet var delen føretak som framleis var i drift etter 5 år, klart lågare (29,7 prosent). Berre fylka Sogn og Fjordane, Aust Agder og Oppland har høgare overlevingsgrad enn Møre og Romsdal.

Tal føretak, nyetableringar, etableringsgrad og nyetableringar per 1000 innbyggarar. 2012

Last ned

Nyetablerte føretak i Møre og Romsdal i 2012 etter størrelsesgruppe

Last ned

Relativ del av nyetablerte føretak i drift 4 og 5 år etter oppstart (reg. i 2005)

Last ned

Nyetableringar Møre og Romsdal 2002-2012

Last ned