96 prosent av freda kulturminner er arkeologiske enkeltminne

96 prosent av freda kulturminner er arkeologiske enkeltminne

Ved inngangen til 2011 var det i alt 202 607 freda kulturminne i Noreg. 3,4 prosent av desse eller 6 921 enkeltminne/lokalitetar var i Møre og Romsdal. Av desse var 96 prosent arkeologiske enkeltminne, 3 prosent var bygningar og om lag 1 prosent var kulturminne under vatn. Dette er om lag som for landet sett under eitt.

I 2012 var det sendt 6 søknader om dispensasjon etter kulturminneloven til fylkeskommunen i Møre og Romsdal. Av desse vart 4 godkjent. På landsbasis var det tilsvarande talet 446 søknader, der 409 vart godkjent.

Freda kulturminne. Enkeltminne/lokalitet2, etter kategori, tidsepoke og fylke. 2011

Last ned

Dispensasjonsbehandling i fylkeskommunen, etter kulturminneloven og plan- og bygningsloven. 2012

Last ned