Vekst i forsørgingsbyrde

Vekst i forsørgingsbyrde

Forsørgingsbyrda for eldre i Møre og Romsdal er i 2013 på 24,7. Det vil seie at det i fylket er nær 25 personar i aldersgruppa 67 år og eldre per 100 personar i aldersgruppa 20-66 år (yrkesaktiv alder). Framskrivingar2 viser ein sterk auke i forsørgingsbyrda framover. Om 10 år vil 100 personar i yrkesaktiv alder kome til å forsørge om lag 30 eldre. Forsørgingsbyrda i fylket er høgare enn snittet for landet som ligg på 21,5 for 2013. Denne er venta å auke til 25,9 i 2023.

Kommunane Rindal og Halsa har den høgaste forsørgingsbyrda, med om lag 36 eldre per 100 personar i yrkesaktiv alder. Lågast forsørgingsbyrde i fylket har kommunane Skodje, Ulstein og Ålesund. Dei er dei einaste i fylket som har ei forsørgingsbyrde lågare enn snittet for landet.

Alle kommunane i fylket med unntak av Rindal er venta å få ein auka forsørgingsbyrde i dei neste ti åra. Om ti år er det venta at kommunane Vanylven og Halsa vil få den største forsørgingsbyrda; i 2023 vil 100 vaksne forsørge høvesvis 53 og 47,5 eldre. Hovudårsaka til den venta utviklinga er ein sterk auke i talet på eldre mellom 67 og 79 år. Det er i dag om lag 25 000 personar i denne aldersgruppa, og dette vil auke til nær 40 000 i år 2023. Talet på personar 80 år og eldre vil i same periode auke frå om lag 13 500 personar til nær 20 000 personar.

Noter:
1. Forsørgarbyrda for eldre er definert som del eldre 67 år og over per 100 personar i alderen 20-66 år. Forsørgarbyrda blir høgare jo fleire eldre det er, samanlikna med personar i yrkesaktiv alder.
2. Føresetnadane for denne utviklinga i fylket er at den følgjer SSB sitt mellomalternativ (MMMM), som er definert som middels nasjonal vekst med middels fødselstal, middels levealder, middels innanlandsk mobilitet og middels nettoinnvandring. Samtidig er det viktig å understreke at det er usikkert om framskrivingane gir eit godt bilde av utviklinga framover. Den usikre faktoren er i særleg grad innvandringa, då den er avhengig av den økonomiske situasjonen framover.

Forsørgarbyrde for eldre. Talet på personar 67 år og eldre per 100 personar 20-66 år

Last ned

Utvikling i talet på eldre i Møre og Romsdal

Last ned

Brukarar av omsorgstenester i Møre og Romsdal etter type teneste og alder

Last ned