Skilnaden i levealder blir stadig mindre

Skilnaden i levealder blir stadig mindre

Vi blir stadig eldre. Jenter fødde i 2012 kan forvente å bli 82,8 år, medan gutar kan forvente å bli 78,3 år. Det gir ein skilnad mellom kjønna på 4,5 år. Menn har lenge hatt ei gunstigare utvikling i levealderen1 enn kvinner. Denne trenden heldt fram i 2012. I 1986 kunne nyfødde jenter forvente å leve 6 år lengre enn gutar. Denne skilnaden er no redusert til 4,5 år.

Jenter fødde i Møre og Romsdal i 2012 kan forvente å bli 83,9 år, medan gutar kan forvente å bli 79 år. Dette er om lag same skilnad mellom kjønna som vi har på landsbasis. Samtidig syner tala at jenter fødde i Møre og Romsdal kan forvente å leve lengre enn jenter elles i landet, medan gutar har ein noko kortare forventa levealder.

I Noreg kan kvinner fødde i perioden 1997-2011 forvente å bli 82 år, og menn fødde i same periode 77 år. I Møre og Romsdal er forventa levealder for den same gruppa 83 år for kvinner og 78 år for menn.

Høgast forventa levealder blant kvinner i dette alderskullet er i Stranda. Her kan kvinner fødde i perioden 1997-2011 forvente å bli 86 år. Dette er tre år lengre enn fylkesgjennomsnittet. I heile 29 kommunar er levealderen blant kvinner forventa å vere like høg eller høgare enn fylkesgjenomsnittet. Berre to kommunar har lågare forventa levealder for kvinner enn landet elles, og det er Kristiansund (81 år) og Halsa (80 år).

Høgaste forventa levealder blant menn i alderskullet 1997-2011 er i Ørskog og Aukra, begge 81 år. Dette er tre år lengre enn fylkesgjennomsnittet, og fem år lengre enn på Smøla, der forventa levelader for menn er 76 år. I 25 kommunar er levealderen blant menn forventa å vere like høg eller høgare enn fylkesgjennomsnittet. I 10 kommunar er forventa levealder for menn som i landet elles (77 år).

Som i landet elles, blir skilnaden i levealder mellom kjønna stadig mindre i Møre og Romsdal. Trendane viser at forventa levealder for begge kjønn aukar, men som i landet elles har menn hatt ei gunstigare utvikling i levealderen enn kvinner. Tala viser at menn fødde i åra 1986-2000, kan forvente å bli 75 år, medan menn fødde i perioden 1997-2011 kan forvente å bli 78 år. Dette er ein auke på tre år. Til samanlikning har levealderen til kvinnene auka med eitt år, når vi samanliknar dei to kulla 1986-2000 og 1997-2011. Samanliknar vi utviklinga i Møre og Romsdal med landet elles, viser ho at forventa levealder for menn nasjonalt har auka med tre år og for kvinner med to år. Levealderen for kvinner i Møre og Romsdal har med andre ord hatt ei noko svakare utvikling enn elles i landet.

Forventa levealder ved fødsel. Møre og Romsdal

Last ned

Forventa levealder, ulike alderskull

Last ned