Lågare tempo i bustadbygginga i Møre og Romsdal

Lågare tempo i bustadbygginga i Møre og Romsdal

Bustadbygginga i Møre og Romsdal skaut fart frå 2010 til 2011. I stor grad skuldast det bygginga av studentbustader i Ålesund, men det var og ein generell auke i bygginga av einebustader. Frå 2011 til 2012 gjekk tala på igangsette bustader i fylket ned med om lag seks prosent. Det var ein nedgang på 92 prosent av andre bustader og ein nedgang på om lag 15 prosent i bygginga av einebustader. Bygginga av rekkehus m.v. gjekk ned med 4,5 prosent, medan bygginga av blokker m.v. gjekk opp med heile 109 prosent. Auken skuldast bygginga av sentrumsnære bustader i Vestnes, Hareid og Ulstein, samstundes som omlandskommunane til Ålesund opplevde ein generell god auke i bustadbygginga.

For bykommunane samla gjekk bustadbygginga ned med om lag 12 prosent. I Molde og Ålesund var nedgangen på høvesvis 28 og 25 prosent, medan delen gjekk opp med heile 95 prosent i Kristiansund. Auken i Kristiansund kom innanfor bygging av rekkehus og blokker m.v, medan bygginga av einebustader og rekkehus gjekk ned i Molde. I tillegg til nedgangen i bygginga av andre bustader gjekk bygginga av rekkehus ned i Ålesund, medan det blei igangsett bygging av fleire blokker m.v.

Bustadene vi byggjer i Møre og Romsdal er fordelt slik i 2012: 34 prosent einebustader, 41 prosent rekkehus m.v, 24 prosent blokker m.v og 1 prosent andre bustader.

Igangsetting av bygging av bustader var høgast i Ålesund med 299 bustader, med Ulstein og Kristiansund på plassane bak med høvesvis 158 og 143 bustader. Byane Molde, Ålesund og Kristiansund hadde om lag 36 prosent av alle igangsette bustader i 2012. Det er to prosentpoeng lågare enn året før, og 11 prosentpoeng lågare enn i 2010.

Bustadbygging og igangsette bustader. Kommunevis, samla for fylket og landet.

Last ned