Dempa prisvekst i bustadmarknaden

Dempa prisvekst i bustadmarknaden

Dei seinare åra har det vore stadig nye rekordar i bustadmarknaden. Prisutviklinga i bustadmarknaden heng saman med både rentenivå, inflasjon og utviklinga i personinntektene. I 2012 blei det igjen sett ny rekord innan omsetning, samla kjøpesum og gjennomsnittleg kjøpesum i Møre og Romsdal. Bustadeigedom omfattar einebustader, tomannsbustader, rekke- og kjedehus og blokker. Omsetnadene i statistikken er omsetnader med heimelsoverføring av grunn (tomt).

Talet på omsetnader i fylket auka med 3,7 prosent eller 157 omsetnader i 2012. Det er ein del lågare enn talet for landet, som auka med 6,6 prosent eller 5 463 omsetnader. Byane står for om lag 45 prosent av alle omsetnadene, og omtrentleg 16 prosent av auka. Det vil seie at omsetnadsauken først og fremst kjem i dei andre kommunane.

I Molde gjekk talet på omsetnader ned for første gong sidan 2007, med ein nedgang på fem prosent. I Ålesund og Kristiansund gjekk talet på omsetnader opp med høvesvis 3,3 og 2,9 prosent. I absolutte tal var auken størst i Fræna, Sykkylven og Ulstein, med 41, 36 og 34 fleire omsetnader.

Samla kjøpesum for alle omsetnadene i fylket nærmar seg 10 milliardar. I 2012 var den på 9,75 milliardar kroner, opp 14 prosent frå 2011. Gjennomsnittleg kjøpesum, altså den gjennomsnittlege prisen på ein omsetnad med heimelsoverføring, auka med 10,3 prosent i Møre og Romsdal, frå 2 000 100 i 2011 til 2 208 927 i 2012. På landsbasis var auken litt lågare med 8,3 prosent, frå 2 630 000 til 2 848 845. Gjennomsnittleg kjøpesum er 23 prosent lågare i Møre og Romsdal enn landsgjennomsnittet. Molde er den einaste kommunen i fylket der gjennomsnittleg kjøpesum er høgare enn landsgjennomsnittet, og passerte 3 millionar i 2012 med ein gjennomsnittleg kjøpesum på 3 087 473.

Tal bustadsal, samla kjøpesum og gjennomsnittleg kjøpesum per omsetning. Kommunevis, samla for fylket og landet.

Last ned