Høgare del barnevernstiltak enn i landet elles

Høgare del barnevernstiltak enn i landet elles

Ved utgangen av 2012 var det 31,1 barn med barnevernstiltak per 1000 barn i fylket (0-22 år). Dette er høgare enn i landet elles, der talet ligg på 26,6 per 1000 barn. Flest barn med tiltak finn vi i Halsa, Tingvoll og Hareid kommunar. Nesset, Aukra og Sandøy har færrast barn med tiltak.

Av barnevernstiltaka i fylket og i landet elles er det ei overvekt av hjelpetiltak, som til dømes bruk av støttekontakt, barnehageplass, avlastningstiltak i heimen eller andre foreldrestøttande metodar. Talet på omsorgstiltak, som til dømes opphald i fosterheim eller barn- og ungdomsinstitusjonar, er tilsvarande lågt.

Trass i ein høgare del barnevernstiltak per 1000 barn har Møre og Romsdal færre årsverk i barnevernstenesta enn landet elles. Flest tilsette per 1000 barn i alderen 0–17 år finn vi i Halsa og Gjemnes, medan Midsund, Skodje, Giske, Stordal og Sula har færrast årsverk i barnevernet per 1000 barn i alderen 0–17 år.