Flest barn og unge i tettbygde strøk

Flest barn og unge i tettbygde strøk

Per 1. januar 2013 var det 58 209 barn og unge i alderen 0–17 år i Møre og Romsdal. 29 809 gutar og 28 400 jenter. Av desse bur nærare 70 prosent i tettbygde strøk, og den største delen finn vi i byane Ålesund, Molde og Kristiansund.

Innan 2020 er det berekna at delen barn og unge i alderen 0–17 år veks til i underkant av 61 000 i Møre og Romsdal. Det er deretter forventa ein jamn vekst fram til 2030 for både gutar og jenter i denne aldersgruppa, sjølv om talet på gutar framleis er høgare enn talet på jenter. Denne tendensen kan vi også sjå på nasjonalt nivå. Samla for bykommunane Kristiansund, Molde og Ålesund er det venta ein vekst i aldersgruppa 0–17 år fram mot 2030 på om lag 20 prosent. Størst i Kristiansund med 23 prosent.

Framskriving av aldersgruppa 0-17 år i Møre og Romsdal

Last ned

Aldergruppa 0-17 år i Møre og Romsdal 2013

Last ned