Høg utveksling av arbeidskraft mellom kommunane

Høg utveksling av arbeidskraft mellom kommunane

Pendling blir skapt der det er underskot på arbeidsplassar i forhold til arbeidsstyrken. I 2012 pendla 4 662 personar inn til fylket, og 9 734 pendla ut. Det gav ei underdekning på om lag 5 100 arbeidsplassar. Målt i forhold til arbeidsplassar var innpendlinga til fylket på 3,6 prosent, medan 7,2 prosent av dei yrkesaktive pendla ut.

Det er høg utveksling av arbeidskraft mellom kommunane. Ein av fire sysselsette kryssar minst ei kommunegrense på veg til og frå arbeid. Målt i relative tal var innpendlinga til Ulstein på 45,2 prosent. Det betyr at nesten kvar andre arbeidstakar i Ulstein var busett utanfor kommunen. I absolutte tal var innpendlinga høgast til Ålesund med 7 929 personar eller 28,7 prosent av alle sysselsette i kommunen. Innpendlinga var minst til Smøla og Sandøy kommunar, både relativt og i absolutte tal.

Utpendlinga var størst i Skodje med 63,5 prosent. Det betyr at meir enn 6 av 10 yrkesaktive var sysselsette utanfor kommunen. Målt i absolutte tal var utpendlinga størst frå Ålesund, Fræna og Sula. Lågast utpendling var det frå Sandøy, både absolutt og relativt.

Pendlingsaktivitet er eit teikn på grad av integrert bu- og arbeidsmarknadsregion. I 2012 var det seks kommunar i fylket som hadde fleire arbeidsplassar enn arbeidstakarar. Blant desse er det særleg Ulstein og Molde kommunar som skil seg ut med ei arbeidsplassdekning på om lag 125 prosent.

Tal pendlarar ut / inn til kommunen 2012

Last ned

Pendling per kommune 4. kvartal 2012

Last ned

Pendlingsstraumar mellom kommunane i Møre og Romsdal 2012

Last ned