Auke i talet på sysselsette på korttidsopphald

Auke i talet på sysselsette på korttidsopphald

Talet på sysselsette på korttidsopphald1 i Møre og Romsdal gjekk opp med 546 personar frå 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012, ein auke på 17,1 prosent.

Det var 3 734 sysselsette på korttidsopphald i Møre og Romsdal i 2012. Fleirtalet av desse var frå EU-land i Aust-Europa og Norden (Noreg ikkje inkludert), høvesvis 2 762 frå EU-land i Aust-Europa og 615 frå Norden.

Talet på sysselsette med korttidsopphald frå EU-land i Aust-Europa auka med 629 personar eller 29,5 prosent frå 2011. Frå land i Norden auka talet med 32 personar eller 5,5 prosent.

Polakkane og litauarane var dei største nasjonalitetane blant alle sysselsette på korttidsopphald i 2012, i alt 62 prosent. Polakkane var den klart største gruppa med 1 441 lønnsmottakarar. I absolutte tal auka desse to gruppene med 587 personar frå 2011. I relative tal var det sterkast auke i sysselsette frå Storbritannia (50 prosent).

Det er store årvisse variasjonar i talet på sysselsette på korttidsopphald i Møre og Romsdal. Sjølv om talet har auka jamt sidan 2010, var det 847 (eller 18,5 prosent) færre sysselsette på korttidsopphald i 2012 enn på same tidspunkt i 2008.

Totalt var det 82 765 sysselsette på korttidsopphald i Noreg i 2012. Av desse hadde 4,5 prosent arbeidsstaden sin i Møre og Romsdal. Blant fylka var det klart flest sysselsette på korttidsopphald i Oslo, følgt av Rogaland og Akershus. Med sine 3 734 sysselsette på korttidsopphald plasserte Møre og Romsdal seg på ein 6. plass mellom fylka, etter Hordaland og Østfold.

Sysselsette i Møre og Romsdal etter busettingsstatus per 4 kvartal 2008-2012

Last ned

Lønnstakarar ikkje registrert busette etter landbakgrunn per 4 kvartal, Møre og Romsdal

Last ned

Lønnstakarar ikkje registrert busette etter landbakgrunn per 4 kvartal, Møre og Romsdal

Last ned

Sysselsette på korttidsopphald 2012, fylkesvis

Last ned