1 av 5 sysselsett i helse- og sosialtenester

1 av 5 sysselsett i helse- og sosialtenester

Sørvisnæringar sysselset klart flest i Møre og Romsdal – nærare 34 prosent. Dette er noko færre enn i landet elles, der 40 prosent var sysselsett innanfor desse næringane i 2012. På same tidspunkt var 27 prosent sysselsett i sekundærnæringar i Møre og Romsdal. Dette er klart fleire enn i landet som heilskap.

I Møre og Romsdal arbeidde 1 av 5 i helse- og sosialtenester i 2012. Industrien var den nest største næringa (16,5 prosent), og varehandel var den tredje største næringa (13 prosent). Til saman var om lag 50 prosent av dei sysselsette i fylket sysselsett i ein av desse tre næringane. Desse næringane var også dei største næringane i landet.

Helse- og sosialtenester, industri og varehandel var dei største næringane i fylket også i 2011. I absolutte tal har sysselsettinga auka innan helse- og sosialtenester og gått tilbake innan industri og varehandel frå 2011 til 2012.

Helse- og sosialtenester var den næringa som sysselsette flest i 25 kommunar i 2012. Klart størst sysselsetting var det i Volda, med 31,1 prosent. I absolutte tal var sysselsettinga størst i Ålesund, med 6 025 sysselsette. I 10 kommunar dominerte industrien. Den største industrikommunen var Haram. I Herøy kommune var transport og lagring den største næringa.

Ålesund, Molde og Kristiansund hadde ei noko høgare sysselsetting innan sørvisnæringar enn dei andre kommunane i fylket. Samanlikna med dei to andre byane, hadde Molde ei høgare sysselsetting innan industri og offentleg administrasjon, og i Kristiansund var nærare 10 prosent sysselsette innan transport og lagring. I absolutte tal var sysselsettinga i industri og transport og lagring større i Ålesund enn i høvesvis Molde og Kristiansund.

Sysselsette personar i Møre og Romsdal 4 kvartal 2008 - 2012

Last ned

Næringsstruktur, Møre og Romsdal og landet 2012

Last ned

Sysselsette etter arbeidsstad og næring per 4. kvartal 2012, absolutte tal

Last ned

Sysselsette etter arbeidsstad og næring per 4. kvartal 2012, i prosent

Last ned