Rekruttering av lærarar – ei sentral utfordring

Rekruttering av lærarar – ei sentral utfordring

I Møre og Romsdal er om lag 1 av 5 lærarar over 60 år, og talet er aukande. Samanlikna med landet, har Møre og Romsdal ein relativt større del av lærarane i denne aldersgruppa. Dette synleggjer ei av utfordringane innan den vidaregåande opplæringa i åra som kjem – det skal rekrutterast mange nye lærarar innanfor dei fleste faga.

Møre og Romsdal skil seg dessutan frå mange andre fylke, med at mange lærarar har ei utdanning på vidaregåande skule-nivå.

Lærarar i % som er 60 år og eldre

Last ned