Auke i talet på norske gjestar

Auke i talet på norske gjestar

Samanlikna med perioden januar-august 2011 ser vi ein auke i talet på hotell- og campingovernattingar i Møre og Romsdal, på 5,9 prosent. Med nesten om lag 65 000 fleire overnattingar i 2012, er det dei norske gjestane som utgjer den klart største delen av auken for fylket. Norske overnattingar utgjer om lag 735 000 av totalt 1 167 000 overnattingar så langt i 2012. Overnattingane omfattar hotell, campingplassar, hyttegrender og vandreheimar.

Det er Ålesund-regionen som har flest overnattingar i perioden, med i underkant av 390 000. Men den største auken frå i fjor kjem i regionen Kristiansund og Nordmøre, som har hatt heile 29 500 fleire overnattingar i 2012. Dette utgjer ein auke på over 12 prosent.

Fjord-Noreg, som omfattar fylka Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, samarbeider om utviklinga av reiselivet på Vestlandet. Møre og Romsdal er det fylket i Fjord-Noreg som aukar mest, og om lag halvparten av auken i overnattingar i Fjord-Noreg kjem i Møre og Romsdal. Veksten i overnattingar er også klart høgare i Møre og Romsdal enn i landet elles, som har ein vekst på 1,2 prosent.

Svak nedgang i utanlandske overnattingar – flest tyske

Talet på overnattingar frå utlandet sank med 0,5 prosent samanlikna med 2011. Tyskland er det landet med klart flest overnattingsdøgn i Møre og Romsdal i perioden januar-august 2012. Tyskland er, sjølv med ein nedgang så langt i 2012, framleis det viktigaste landet for reiselivet i fylket, med sine 123 000 overnattingar (eller kvar 4. overnatting i perioden). Litauen og Polen er landa med størst auke, med over 75 prosent.

Industrien i fylket nyttar innleigd arbeidskraft frå land i Aust-Europa, og noko av svingingane i overnattingar mellom år kan forklarast med industrien sin varierande bruk av innleigd arbeidskraft. Samanlikna med 2011 har det mellom anna vore over 17 000 fleire overnattingar frå Polen og Litauen.

Utviklinga i reiselivsnæringa januar-august, basert på registrerte overnattingsdøgn

Last ned

Samla overnattingar Møre og Romsdal fordelt på marknad

Last ned