Folkehelse

Folkehelse

Temaområda er valt ut i frå at dei har eit potensiale for førebygging. Indikatorane tek høgde for fylket si alders- og kjønnssamansetting. Datagrunnlaget i folkehelseprofilane for fylka er dei same som i folkehelseprofilane for kommunane.

Lov om folkehelsearbeid tok til å gjelde frå 1. januar 2012. Folkehelseprofilane frå Nasjonalt Folkehelseinstitutt er eit bidrag til arbeidet med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i fylket.

Folkehelse temaområda

Last ned